Tauranga: Walk- Roydon Downs – Farm Park / some bush.

Grade medium $8. Leader: Cheryl - Ph. 576 2689